top of page
อย่าเรียนเพื่อสอบ แต่จงเรียนเพื่อรู้ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้

 

                                                                             อาจารย์สุไลมาน เล็กหีม (ผู้ก่อตั้งสถาบันภาษาอีซี่ลิช)

135848852_1527473044112090_1521082124978415270_n.jpg
ABOUT
Our
School

สถาบันภาษาอีซี่ลิชก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน

พ.ศ. 2558 โดยเกิดขึ้นจากความต้องการของ

นักเรียนที่เรียกร้องให้อาจารย์หมาน (ผู้ก่อตั้ง)

เปิดสถาบันเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกศิษย์

อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและการ

ตอบรับอย่างล้นหลามจนสามารถขยายธุรกิจและ
จดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัทจำกัดในนาม

บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุน

จดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจหลักใน

การให้บริการทางด้านการศึกษาทุกรูปแบบ.......


                           >>อ่านต่อ<< 

โรงเรียนของเรา
ABOUT
Our
Mission

สถาบันภาษาอีซี่ลิชก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน

พ.ศ. 2558 โดยเกิดขึ้นจากความต้องการของ

นักเรียนที่เรียกร้องให้อาจารย์หมาน (ผู้ก่อตั้ง)

เปิดสถาบันเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกศิษย์

อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและการ

ตอบรับอย่างล้นหลามจนสามารถขยายธุรกิจและ
จดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัทจำกัดในนาม

บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุน

จดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจหลักใน

การให้บริการทางด้านการศึกษาทุกรูปแบบ.......


                           >>อ่านต่อ<< 

พันธกิจของเรา
ABOUT
Our
Students

สถาบันภาษาอีซี่ลิชมีผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1

ที่ต้องการสร้างพื้นฐานในระดับปฐมวัย จนถึงระดับ

ข้าราชการชำนาญการพิเศษที่ต้องการสอบชิงทุน

ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเพิ่มทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยทางสถาบันมีคอร์ส

เรียนที่หลากหลายประเภททั้งรูปแบบเรียนในห้อง

และเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่จัดขึ้นให้เหมาะกับ

ผู้เรียนทุกวัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดอบรม

สัมมนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับองค์กรต่างๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการจัดค่าย.........

                           >>อ่านต่อ<<

นักเรียนของเรา
ABOUT
Our
Teachers

สถาบันภาษาอีซี่ลิชให้ความสำคัญกับการคัดเลือก

ครูผู้สอนเป็นอย่างมาก โดยครูผู้สอนทุกท่านที่ทาง

สถาบันคัดเลือกจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูที่จบจาก

ต่างประเทศ และกลุ่มครูที่จบด้วยวุฒิเกียรตินิยมจาก

มหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังของประเทศ ในส่วนของ

ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะคัดเลือกเฉพาะครูผู้สอน

ที่เป็น Native Speaker เท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนในรับ

ความรู้ที่ถูกต้องจากต้นฉบับ โดยครูผู้สอนทุกท่านที่

ได้ผ่านการคัดเลือกมา จะได้รับการฝึกอบรมการสอน

เพื่อให้มีมาตรฐานตรงกับที่ทางสถาบันต้องการ.......


                           >>อ่านต่อ<< 

คุณครูของเรา
Why Easylish-01.jpg
bottom of page