START

YOUR

JOURNEY

HERE

Easylish Student Accom Official Logo-01.
dol 2.png

Live & Learn

บ้านพักนักเรียนและค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนอีซี่ลิช
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนราษฎร์อุทิศภายใน
อาคารเอสแอล ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนภาษาอีซี่ลิช ซึ่งภายในเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย: 
สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (สถาบันกวดวิชา) สถาบันภาษาอีซี่ลิช ศูนย์อำนวยการระบบ TCAS 
และสตูดิโอสอนเต้น Make Your Move
ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งหมดได้ในสถานที่เดียว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านตลอดเวลาอยู่อาศัย

 

Get In Touch
19466719_10155416583912433_9179492491748
19466719_10155416583912433_9179492491748

57604365_1030957287097004_57802091420608
57604365_1030957287097004_57802091420608

51419504_237248043848576_260731636297184
51419504_237248043848576_260731636297184

19466719_10155416583912433_9179492491748
19466719_10155416583912433_9179492491748

1/10
ค่ายพักหอ.jpg