โรงเรียน ผู้ปกครองสามารถสมัครและตรวจสอบสถานะได้ที่ 

เว็บไซต์ทางการโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ