รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านการโอนเงินจุดติวหาดใหญ่ รอบ 2