รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านการโอนเงินจุดติวกรุงเทพมหานคร รอบ 2