รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านการโอนเงิน ชุดที่ 3/40