EASYLISH Translation Center - ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิช
สาขาสุราษฎร์ธานี

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานี คือ ศูนย์แปลภาษามาตรฐานที่ได้รับการรับรองการแปลเอกสารในระดับสากล ให้บริการแปลเอกสารด่วน 24 ชั่วโมง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษาโดยเฉพาะ (จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มากกว่า 6 คน ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ผ่านบริการส่งเอกสารปลายทางโดย Kerry Express ที่ไม่คิดค่าบริการขนส่ง ภายใต้การบริหารงาน และควบคุมมาตรฐานคุณภาพของ บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เราคือศูนย์แปลเอกสารมาตรฐานระดับสากลให้บริการด้านการแปลเอกสารราชการ และเอกสารด้านวิชาการต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการบริการ 3 ประการ คือ

1. มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลเอกสารส่วนบุคคล - ศูนย์แปลเอกสารอีซี่ลิชมีนโยบายไม่เผยแพร่เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นนอกเหนือจาก
                                                                               นักแปลที่แปลเอกสารฉบับนั้นและจะไม่เก็บสำเนาเอกสารใดใดไว้ที่ศูนย์แปล เพื่อรักษาสิทธิ์การปกปิด
                                                                               ข้อมูลส่วนบุคคล

2. มาตรฐานสำนวนการแปล - ทีมนักแปลเอกสารผู้เชี่ยวชาญได้รับการอบรมให้เลือกใช้คำแปล คำศัพท์ และสำนวนที่ถูกต้องตามหลักการแปลเอกสารราชการ
                                         กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และเหมาะสมกับเนื้อหาบริบทในเอกสารนั้นๆ

3. มาตรฐานการส่งมอบงานด่วน - ศูนย์แปลเอกสารอีซี่ลิชมีนโยบายการแปลเอกสารด่วน 24 ชม. (เพิ่มค่าบริการด่วนฉบับละ 100 บาท) ที่ยังคงมีความสมบูรณ์
                                               และความถูกต้องแม่นยำของการแปล 

ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานี ให้บริการแปลเอกสารด่วนทุกประเภท โดยแบ่งประเภท ดังนี้

- บริการแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เช่น พาสปอร์ต สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส
  ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว

- บริการแปลเอกสารบทความและเอกสารเชิงธุรกิจ บทสรุปผู้บริหาร คู่มือ รายงานประจำปี ฯลฯ

- บริการแปลเอกสารทางวิชาการ แปลเอกสารบทคัดย่อ แปลเอกสารงานวิจัย แปลเอกสารวารสารทางวิชาการ แปลบทความทางวิชาการ แปลหนังสือ ฯลฯ

- บริการตรวจสอบไวยบากรณ์ (Grammar) และบริการพิสูจน์อักษร (Proofreading)

  

ขั้นตอนการรับบริการแปลเอกสาร
การรับ-ส่งงานแปล

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานีให้บริการทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดังนั้น ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลผ่านการถ่ายรูป หรือแสกนไฟล์ส่งมาที่ easylishthailand@outlook.com หรือส่งผ่านไลน์ที่ Line ID: @easylish จากนั้นแจ้งความประสงค์การแปลเอกสารพร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารแปล และชำระเงินล่วงหน้าพร้อมแสดงหลักฐานสลิปการชำระเงิน (ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการแจ้งความประสงค์แปลเอกสาร หากไม่มีการชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมง จะถือว่าได้ยกเลิกความประสงค์การแปลเอกสารดังกล่าว) จากนั้นรอการแจ้งข้อมูลส่งเอกสารแปลได้ทันที

42782852_234342160772780_173034316135346
อัตราค่าบริการแปลเอกสาร
ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสาร

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีอัตราค่าบริการแปลเอกสารตามคำสั่งบริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่สามารถต่อรองราคาได้ และกำหนดให้มีอัตราค่าบริการเพิ่มสำหรับงานแปลเอกสารด่วน 24 ชม. เป็นจำนวนเงิน 100 บาท จากค่าเแปลเอกสารเดิม ซึ่งไม่คิดค่าบริการส่งเอกสารใดใดทั้งสิ้น 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี้

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานีกำหนดให้ช่องทางการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสารได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ชำระเงินสด ณ ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิช ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ Pay Pal ตามที่ปรากฏ ดังต่อไปนี้

1. ช่องทางการชำระเงินสด ณ ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิช

   ตั้งอยู่ที่ 20/38 อาคารเอสแอล ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   (ซอยออมสิน ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับธนาคารออมสิน และอยู่ตรงกันข้ามกับสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเล็ก)

   เวลาทำการ: จันทร์ถึงศุกร์ 09.30 - 20.00 น. และเสาร์ถึงอาทิตย์ 08.30 - 17.00 น.

2. ช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

          ชื่อบัญชี: บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

          เลขที่บัญชี: 407-817021-5 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

          หรือ

          ชื่อบัญชี: บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

          เลขที่บัญชี: 751-241221-6 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนกาญจนวิถี (สุราษฎร์ธานี)

3. ช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ Pay Pal