top of page

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

Line ID: @easylish

         

077-313-669

081-978-5969

087-488-5969

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

Easylish Thailand

Easylish Institute
 

ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิช

EASYLISH Social Media-01.jpg

สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สถาบันภาษาอีซี่ลิชสาขาสุราษฎร์ธานี
20/38 อาคารเอสแอล ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

bottom of page